טפסים

טפסים

  
תנאים מוקדמים לטופס 4
הנחיות מרחביות
טופס פטור
טופס בקשה להיתר לעבודה מצומצמת
אישור קבלן רשום (לפני ביצוע העבודה -טופס 101)
אישור מודד (בצירוף מפת מסד - טופס 102)
אישור קבלן רשום (לאחר ביצוע העבודה -טופס 103)
בקשה לאישור להספקת חשמל-מים-טלפון -טופס 3
תצהיר של מתכנן שלד טופס 9
תצהיר על אחראי לביצוע שלד הבניין טופס 10
נספח הנחיות לחישוב נפח ופינוי פסולת בניין
התחייבות לסימון מודד (טופס 100)
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - מהנדס אחראי טופס 105
דיווח על עריכת ביקורת באתר הבנייה - עורך הבקשה 106
הצהרת המהנדס האחראי לביצוע השלד
בקשה למידע
נספח תנאים והתחייבות
תצהיר של האחראי לביצוע השלד 104
כתב שיפוי לפי סעיף 197
כתב שיפוי למתן היתר
בקשה לקבלת טופס 4
טופס הנחיות להגשת בקשה להעברת זכויות
טפסים